Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rok 1913

22. 9. 2021

                                 

                                   Rok 1913

Třetí řádná valná hromada konala se dne 19 ledna 1913 za přítomnosti 21 bratrů, 5 sester a 4 hostů.

Br. Jednatel ve zprávě své stěžoval sobě, že bratři nevěnují se s takovou chutí cvičením jako roku minulého a nabádaje k větší čilosti a píli.

Br. Náčelník podal obraz celoročního cvičení v jednotě.

Zařazeno 99 členů, hodin cvičebných 64, celková návštěva 588, průměr 9.2.

Žen cvičilo průměrně 5. Žáků zařazeno 69, hodin cvičebných 21, celková návštěva 418, průměr 19.9. Žákyň zařazeno 20, hodin 132, celková návštěva 1892, průměr 14.

Pokladní zpráva udává příjem 1671,67 K, vydání 1601,61 K, hotovost pokladní činí 70.06 K.

Volbami povolán starostou br. Jan Ezr, jeho náměstkem br. B. Pejšek a náčelníkem br. Josef Hála, náčelnicí sestra Hana Zlonická. Do výboru zvoleni bratři: St. Blecha, V. Hora, Al. Neumann, Fr. Peterka, Fr. Špirit, Fr. Šreiber, Jos. Štulík a Ed. Žvachta. Náhradníky: Karel Jablonka, Vinc. Knobloch, Jos. Kutil.

Do vzdělávacího odboru zvolen br. Em. Zlonický a sestra R. Ezrová.

Dne 11 ledna konán spolkový ples, jehož čistý výnos činil 62 K.

V první výborové schůzi po valné hromadě zvolen jednatelem br. Frant. Peterka, učitel v Tuřanech, pokladníkem br. Jos. Štulík, obchodník z Tuřan. Schůzi této přítomen byl jednatel okrsku br. J. Draksler.

Dne 9 března uspořádala jednota pro členstvo přednášku br. Dr. Rubeše ze Slaného o válce na Balkáně. Poutavá přednáška tato doprovázena byla světelnými obrazy, znázorňujícími památná místa a některé výjevy z bojiště.

Poněvadž náčelnice sestra H. Zlonická podala rezignaci, pověřena sestra místonáčlnice Anna Müllerová vedením cvičení.

Jednací řád pro jednotu vypracoval br. starosta s bratrem jednatelem a řád ten byl schválen výborovou schůzí dne 18. června.

Ku cvičení žactva ustanoven br. Peterka, ku cvičení žákyň sestra Vojtěchová.

Jednota naše zúčastnila se dne 1 června 1913 dětského dne ve Smečně s 8 hochy a 8 dívkami. Pořádaly se různé závody, při nichž cvičenka naše M. Beránková dostala II. cenu a ostatní žákyně 10 cen podružných.  Též jednota naše předvedla se žáky a žákyněmi tance se zpěvy, které se velmi líbily.

Dne 8 června zúčastnila se jednota naše výletu župy Budečské do Srbče se 7 bratry v kroji, 8 ženami a 7 členy v obč. kroji.

V předvečer památného Husova dne pořádala jednota naše za spoluúčasti místních spolků Husovu oslavu, při níž „ O významu Mistra Jana Husa „ promluvil br. Ant. Rouček z Volšan. Velice svědomitě připravená přednáška byla přítomnými po zásluze oceněna.

Od firmy Vindišovy zakoupen kůň a pružiny můstek za 311 K, dříve před tím bradla. Na zapravení obnosu toho vypůjčeno z Občanské záložny ve Slaném 300 K.

Česká Obec Sokolská darovala jednotě technickou knihovničku, 17 svazků.

V době letní a to v srpnu, dále v září a říjnu přestavován hostinec br. Jar. Zlonického a též i  sál, v němž cvičeno. Za příčinu této přestavby nemohlo se cvičiti vůbec.

Ve výborové schůzi dne 17 listopadu konané, přítomen byl též jednatel II. okrsku br. Jindra Drakoler, který vykonal dozor a vytkl toto: „Život v jednotě tuřanské neuspokojuje, poněvadž již po několik měsíců se necvičí. Ani správní výbor nekonal pravidelné schůze. Nemalý vliv na tuto stagnaci zajisté měla přestavba hostince, v němž Sokol jest v nájmu, leč k úplnému usnutí veškeré činnosti přece nemělo dojíti. Věřím však, že bratrský správní výbor, skládající se z bratří sokolsky smýšlejících, vynasnaží se a dokáže skutky resp. Svým slibem jak v tělocvičně, tak i jinde, že neexistuje jednota v Tuřanech pouze na papíře“.

Začátkem prosince pořádal zábavní výbor Mikulášskou zábavu s čistým výtěžkem 14 K. Mimo uvedené zábavy a vycházky stůjž zde ještě účast naší jednoty na župním cvičení župy Sladkovského ve Zlonicích, večírek dne 4 října na rozloučenou s br. Regruty a přednáška br. starosty: „ Vznik států balkánských“ o valné hromadě konaná.

V lednu dostalo se horlivému pracovníku kladenskému br. Frant. Rösslerovi vyznamenání a to medaile České Obce Sokolské, kterou mu br. Dr. J. Masák, člen předsednictva Č.O.S. osobně odevzdal. Naše jednota tomuto tichému bratru, jenž zejména na horké půdě kladenské získal sobě o tamní jednotu nesmírných zásluh, blahopřála.

Ku svému vzdělání odebírala jednota naše v r. 1913 Věstník Sokolský, Věstník sok. Župy Budečské 25 výtisků, Prapor, Sokolici.

Inventář jednoty koncem r. 1913 obsahoval: 1 hrazdu, 1 bradla, 24 kužele, 1 koně, pohyblivý můstek, 18 krajčáků, 2 žíněnky, nízký dřevěný můstek, 2 sloupky ku skoku, skříň, 25 tyčí ku cvičení dlouhých a 25 krátkých, 8 činek různé velikosti, kladinu, 5 pultů pro hudebníky, 1 prapor na spolkovou místnost, 40 m bílého a 40 m červeného plátna na ozdobu, kartáč a 2 razítka.

V knihovně je 28 odborných svazků. Stav členstva byl dne 31 prosince 1913 tento: Činných členů (mužů) 11, členek činných 4, 7 dorostenců, 5 dorostenek. Přispívajících členů mužských 28, členek 10. Žáků cvičilo 13, žákyň 28.

V roce 1913 přistoupili tito noví členové: Prokop Majer čin., Jos. Pruskavec čin., Jindřich a V. Suchopárek činní. Za přispívající br. Jos. Lukeš a Fr. Ledvinka.

V roce 1913 vykonáno 11 výborových schůzí, členská schůze na 17 prosince svolaná pro naprostou neúčast členů se nekonala. A přece měla to býti důležitá schůze před valnou hromadou, na níž se měli uraditi a dohodnouti o příštích činovnicích, kteří se mají voliti. Tato slabost nejevila se jen mezi členstvem, ale i mezi činovníky, – schůze výborové bývaly slabě zastoupeny.

Světlým bodem v Sokolstvu v roce 1913 byly závody v Paříži, při nichž naši borci obdrželi první cenu a uhájili tak prvenství a čest jména českého.

Neúnavný pracovník br. Ja. Klenka slavil v tomto roce, dne 1. Dubna 60 narozeniny. Jest mi se zmíniti i o tom, že v r. 1913 zemřel český šlechtic hrabě Dr. Václav Kounic. Byl to sice šlechtic, ale pravý demokrat modré krve, vzácný zjev v naší české šlechtě. Vděčně bude vzpomínán jako poslanec za slánsko, kde se stýkal s lidem dělným, tiskna stejně mozolnou ruku dělníka, jako pána. Čest budiž jeho památce !