Jdi na obsah Jdi na menu
 


Poselství Josefa Himmera, faráře na Tuřanech

       

           Pochválen Pan Ježíš Kristus.

Všem, kdož tyto řádky po letech čísti budou, pozdrav z vlasti za hrobem, z říše věčnosti.

Doufáme, že všemocný Bůh bude chrániti tento chrám, jejž právě opravujeme, přede vší pohromou živlů. Až ruka lidská opět otevře báň, do které tuto listinu vložíme, sotva kdo z nás bude mezi živými. Proto Vás již nyní pozdravujeme pozdravem duší od svých těl odloučených nejen já, pisatel těchto řádků, ale všichni budovatelé a dobrodinci tohoto chrámu Páně.

Zdejší starobylá svatyně Mariánská byla již velmi stará a domu Božího nedůstojná. Nebylo jinak, než pomýšleti na důkladnou opravu. Záduší jest však velmi chudé. Proto, ač časy jsou zlé a nedostatek obzvláště na zdejší osadě se jeví, sestoupili se mnozí osadníci ve „Spolek pro výzdobu chrámu Páně na Tuřanech“. Ustavující valná hromada se konala dne 8 září roku 1897. Prvním předsedou spolku byl pan Václav Hora, starosta a rolník v Libovici, místopředsedou pan Václav Mach, mlynář v Bysni, pokladníkem pan Emanuel Zlonický, starosta a rolník na Tuřanech, jednatelem místní farář. Do výboru zvoleni také pánové Josef Sedláček, řídící učitel na Tuřanech, František Kutil, rolník a hostinský v Libovici, Ladislav Dundr, statkář v Lotouši a František Thon, hraběcí cihlář ve Studeněvsi. Mimo 10 zasedal ve výboru pan Václav Smetáček, hraběcí správce ve Studeněvsi, jako zástupce vysoce urozeného pana hraběte Jindřicha Clam –Martinice, patrona zdejšího chrámu Páně.

Spolek založen hlavně za tím účelem, aby nové varhany mohly býti pořízeny. Ale dobří lidé nejen z blízkého okolí, nýbrž i z krajů vzdálených, dozvěděvše se o našich snahách, štědře nás podporovali a Boží požehnání očividně na našem díle spočívalo.

Dnes není již dalek den, kdy výzdoba chrámu Páně bude dokonána.

Spolek dal zhotoviti v měsíci dubnu roku 1902 nové zadní lavice z borového dříví za 246 Korun u p. Hercla, mistra truhláře ve Slaném. Mimo to věnuje na nové varhany 900 Korun, na novou kruchtu 601 Korun a uhradí veškeren náklad spojený se zřízením věžičky. (Asi 800 Korun).

Stavby ty se již provádějí a mimo to se vyměňuje krytina střešní šindelová za taškovou a zesilují se trámy stropní.

Náklad jest rozpočten takto:

Rozpočet na nové varhany               1.680 Korun

                 na novou krytinu                  936 K 92 h

                 na úpravu choru                   820 K 20 h

                 na věžičku asi                       800 K

Pan patron věnuje na tyto opravy částku 577 K

Vysoké ministerstvo kultu a vyučování dovolilo, aby Neprobylický kostel přispěl částkou 1.073 K.

Mimo to provedeny během posledních 10 let v Tuřanském chrámu tyto opravy:

V Pánu zesnulý pan farář Kotab dal roku 1892 ze sbírek polychromovati hlavní oltář, vymalovati kostel a pořídil 4 okna v presbytáři ze skla katedrálního.

Za nynějšího faráře polychromovány vedlejší oltáře, kazatelna, zpovědnice, koupeny 4 mosazné svícny a opravena rozličná paramenta. Náklad obnášel 700 Korun, polovinu uhradil pan patron, polovinu různí dobrodinci. Stalo se tak roku 1895.

Roku 1896 darovala neznámá paní kostelu novou Křížovou cestu v ceně 100 Korun.

Roku 1897 vysázen břeh hřbitovní na straně k obci ozdobnými křovinami.

Roku 1898 vydlážděn celý chrám šamotovými dlaždicemi. Pánové Bárta a Tichý v Praze povolili na dlaždicích srážku 20 až 30%. Vydláždění stálo celkem 766 K 68 h. Pan patron přispěl částkou 348 K 96 h, 417 K 72 h. uhrazeny jednak z čistého výtěžku knížečky „Tuřany“, jednak ze sbírek.

V téže době opraveny důkladně přední lavice p. Krobem, mistrem truhlářským na Smečně. Oprava stála 290 Korun a uhrazena byla rovným dílem panem patronem a ze sbírek.

Roku 1899 darovali chrámu vysoce urozená hraběnka Markéta Clam – Martinicová krásný ornát, p. J. Naimlová, choť rady vrchního zemského soudu v Praze, dva lustry. P. Kovařík, restauratér v Praze, fialovou korouhev, neznámá paní ze Slaného brokátové šatičky pro sochu Panny Marie, slečna Zubrová, industriální učitelka v Slaném, stuhu ke zvonku u sakristie a krásné velum pro monstranci do Božího hrobu.

V měsíci dubnu roku 1902 přeloženy a rozšířeny schody, vedoucí do kostela a ozdobeny vkusným zábradlím z kovaného železa, jež dodala firma Hutter a Schrantz v Praze. Náklad asi 500 K uhrazen hlavně z čistého výtěžku obrázků.

V měsíci květnu roku 1902 ozdobena loď chrámová osmi okny ze skla desinovaného. Rámy železné zhotovil p. K. Novák, zámečnický mistr v Slaném, sklo dodala firma Herl & Schwab z Vídně, sítě pánové Hutter & Schrantz v Praze. Okna stála celkem 560 K a darovali je: 1/ p. Frýdová Marie, vdova po statkáři ze Zdic, 2/ p. Bednář František, poštovní úředník v Praze a jeho choť Pavlína, 3/ p. Slavíková Anna, vdova po c. k. císařském radovi a lékaři v Praze, 4/ slečny Anička a Eugenie Slavíkové, dcery po císařském radovi, 5/ p. Marie Kazdová, vdova po statkáři v Praze, 6/ p. Marie Hořejší, vdova po rolníku z Libovice, 7/ p. Ladislav a Anna Dundrovi z Lotouše, 8/ p.Jan a Kateřina Tumovi z Peruce.

V měsíci červnu roku 1902 věnoval p. Václav Bentl, správce cukrovaru ve Studeněvsi nová hřbitovní vrátka z kovaného železa v ceně 160 K.

V říjnu roku 1902 vyzdoben hlavní oltář osmi bronzovými svícny, darem p. Johanny Naimlové, choti rady c. k. vrchního zemského soudu v Praze.

Plány na rekonstrukci chrámu jsou zhotoveny p. architektem Fryčem a inženýrem Semotanem, jakož i inženýrem Neumannem, dle návrhu p. c. k. vrchního stavitele rady Vomáčky konservatora zdejšího okresu.

Při bourání střechy sakristie objeveno okno gotické za oltářem, čímž potvrzena domněnka p. vrchního rady Vomáčky, že byl presbytář původně gotický.

Neopravovali jsme ten náš kostel pro pouhou potřebu, nýbrž vyzdobovali jsme jej hlavně pro oslavu Boží, by Bůh v Tuřanské farnosti v ušlechtilém stánku ctěn byl. Stavěli jsme také proto, abyste věděli, že na počátku století dvacátého byli mnozí Vaši předkové lidé zbožní, kteří rádi na dům Boží věnovali vědouce, že kdo ke cti Boží statek vynakládá, do spořitelny nebeské si ukládá.

 

Vás, jimž kdysi tato listina do rukou přijde, prosíme, pomodlete se za nás, aby světlo věčné svítilo, aby Tuřanská Matka Boží nás všechny převedla před oblažující tvář Boha Hospodina.

Na Tuřanech dne 6 října roku 1902

                                             Josef Himmer

                                             Farář

 

Dodatek: Novou krytinu střešní provádí p. Hrdlička, mistr pokrývačský ze Smečna, práci tesařskou na střeše a věžičce p. Müller, mistr tesařský na Smečně, práci klempířskou p. Němec, mistr klempířský ze Slaného, schody stavěli zedníci Chvojíček František a Červenka Josef.