Jdi na obsah Jdi na menu
 


Úvod

22. 9. 2021

                   

 

1.jpg                   

 

 

                                 Úvod

Jedním z nejvýznamnějších podniků velké doby obrodivší národ náš jest české „Sokolstvo“.

Sokolství dle našeho Tyrše znamená tělesné a mravní vychování a šlechtění všeho národa československého, odchování jeho k síle, statečnosti, ušlechtilosti a brannosti zesílení a musí tedy nakonec veškerý lid octnouti se v jeho okruhu.

Na výsledku této snahy závisí prospívání, zdar, ano, i veškerá budoucnost naše, neboť život lidstva je věčný boj o bytí a trvání, v němž podlehli i národové nejslavnější, jakmile nekráčeli dále, neboť žádná, ani nejskvělejší minulost, nýbrž zdravá a činná přítomnost zaručuje národům budoucnost. Každý národ zhynul jen vlastní vinou svojí, ani jeden národ pak, co jich bylo na světě, četný nebo nečetný, nezahynul ve své jarosti a slávě, každý klesl, když byl již sešlý, netečný a povrhlý.

České Sokolstvo úsilnou, nezdolnou prací, nadšením a sebezapřením rostlo rok od roku a desítiletí po desítiletí. Dnes stala se idea sokolská novodobým českým náboženstvím, jako bývalým starým národům kulturním jejich obřady, obsahující všechna pravidla víry a života. Obrovská šíře i náplň duchovní a tělesné síly, odvahy, kázně, nadšení a ušlechtilosti, ukrytá v heslech a řádech sokolských, stačí pro celý lidský život a může nás provázeti od nejútlejšího mládí až do nejpozdějšího stáří.

Vítězství Sokolstva jest vítězstvím celého národa, jeho podstata a vývoj jest a bude věcí celého tělesa českého a bohdá každého jeho jednotlivce. Sokol a jeho idea a praktické její provádění jest těžkou morální povinností. A hoří-li Sokol jako jasná svíce, nechť, jak volal Havlíček, rozžehne i ty, kteří posud nehoří, jak to činil zakladatel Sokolstva a veliký vzor o zdárnou výchovu národa českého, Dr. Miroslav Tyrš.

Učme se sloužiti svému národu, „volá Tyrš“ jest to nejkrásnější, nejvyšší posvěcení našich snah. Láska k vlasti jest půda posvátná, na níž cvičení tělesná ve světě antickém a moderním, v starém jak v novém věku všude vyrostla a dospívala, všude pak v marnou hru a kratochvíli se zvrhla, kde onen základ všeobecný v srdcích zpustlých na konec vymizel. Vezměte snažení našemu podklad vlastenecký, ono hrdé uvědomění, jež právě v naší době čím dále, tím více podstatu a osu života tvoří – a pel je setřen: zmizel účel nesobecký a ušlechtilý, zmizela všeobecná důstojnost snahy, která na povznesení dělnosti hmotné a duševní, na odchování k statečnosti mravní, na zvýšení brannosti národa se zakládá“.

Nuže, kdo z vás chtěl by scházeti v řadách sokolských, kdo z vás by nehořel touhou státi se jednou Sokolem a vychovati se v zdárného a platného člena svého národa a tím přispěti k jeho zdaru a příštímu rozvoji?

V Tuřanech v červenci 1921

                                                                             Jan Ezr

                                                                                           vzdělavatel