Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rok 1919 část 2

1. 4. 2016

             Rok 1919 část druhá

Počasí, které bylo ku konci února tak příznivé, že se počátkem března mohlo se setím počíti, se tak zkazilo, že není pomyšlení do konce března do pole jíti. Každý den do rána napadne někdy dosti sněhu,ten přes den povolí a tvoří se den ode dne větší propast.

Obecní zastupitelstvo usneslo se stavěti, jako práci nouzovou, silnici od Studňoveské kapličky na hranice katastru Libovického. Ač silnice té jest nutno potřebí, povstali oni nespokojenci, kterým nic jiného není v obci dobré, jen to, co oni chtí a vymyslí a podali protest až ku správní komisi v Praze. A jako jindy, tak i nyní ukázalo se, že svým jednáním přestřelují. Aniž by se o protestu vědělo, aniž by na nějaký nátlak komise se ohlížela, usnesla se jednohlasně stavbu obecnímu zastupitelstvu nedoporučiti, protože nepředpojatý člověk musí uznati, že není lehko obec do něčeho přivésti, co by k jejímu zakrvácení pomoci mohlo. Myslelo a bylo i slíbeno, že obec dostane na stavbu silnice subvenci ve výši 3/5 nákladů, vláda však nyní prohlásila, že tuto subvenci dá jen na silnice za války počaté a dodnes nedokončené, tak se subvence naší silnice týkati nemůže. Pak i pamětihodná a poměry pracovní dnešní doby nasvědčující okolnost jest, že jen jediný stavitel ofertu podal. Jak ceny mají se k cenám dřívějším a předválečným viděti z následovného:

 1. Dle rozpočtů předválečných měla státi silnice korun 31.400

 2. Dle předmětů nyní doma upravených79.456

 3. Dle oferty stavitele Erlicha136.946Podle předválečného předpočtu měl stát metr korun 24,80

  Podle opraveného                                                      69,27

  Podle oferty                                                             121,18

  Největší rozpětí jest viděti u kamene štětového, kde měl stát metr silnice před válkou                            4,50 K

  Podle opraveného                                           22 K

  Podle oferty                                                     44 K

   

Tyto okolnosti uvažujíc usnesla se komise sestávající z:

Lad.Urbánka, Jos. Kšandy, Fr. Petržíly a Em. Zlonického stavbu tuto dnes nedoporučiti a na dobu příhodnější odložiti.

Konečně vyšlo vládní prohlášení, že volby do obecního zastupitelstva ustanoveny jsou na den 15 června 1919.

Velmi napjatě očekává se rozhodnutí Národního shromáždění o tom, jak zachovati se k půdě konfiskovaných statků státních, kostelních, klášterních a velkostatků. Strana agrární navrhla, aby se půda rozdělila mezi malý lid a sice by každý bezzemek, který by chtěl, dostal až do výměry 25 arů (5 hektarů) pozemek, který by si sám vzdělával a pachtem z něho jej si pomalu uplácel, takže by byl po 25 letech jeho a čistý. Strany soc. demokratické chtěly půdu zabavit a na ní v celku hospodařit s čistým podílem zisku pro lidi na půdě té pracující. Strana národně sociální se pak k náhledu agrárníků přidala, z těchto návrhů povstal rámus, který již i ke krizi ministerské hrozil. Pak se po dlouhých jednání přidali sociální demokraté ku stranám druhým a uloženo Národnímu shromáždění ve smyslu ujednání zákon projednati.

Dá-li se takové dělení všude provésti, jest hádankou.

Okolkování bankovek dálo se velmi tiše. V Slánském okrese okolkováno jich za 11,900.000 korun. Nyní provádí se sbírky na Český červený kříž, protože dřívější Rakouský byl rozkraden, a sbírka zlata a stříbra na základ kovového pokladu republiky.

Pařížská konference nejde pořáde ven se svým konečným usnesením, je, jako prskavky proletují ven. To znepokojuje poražené národy, kteří nechtí s diktátem konference souhlasiti. Dříve Němci, nyní Maďaři provádí bolševickou revoluci. V Pešti svrhli vládu, vyhlásili vládu sovětů po vzoru ruském, vešli ve spojení s Leninem a Trockým a chtí rozšířiti hnutí bolševické i na Slovensko. Zde naši již soustředili vojsko a očekává se, že najisto dohoda v Uhrách zakročí. Tak na místě tichého míru, nastane snad nové krveprolití. Dovozy potravin z Ameriky sem přes všechny kladené překážky ze strany Němců a Maďarů pravidelně docházejí.

Dne 16.3 odbývala se na Smečně velká schůze Můnovců, usnesli se, aby hrabě Bohumil Martinic, který na Smečno se svou rodinou přesídlil, Smečno do týdne opustil. Lid však nevyčkal do týdne, dostavil se ve velikém množství z Kladenska na Smečno a donutil hraběte hned 19.3 Smečno opustiti. Samotnému majiteli Jindřichu nedá svědomí, by se na Smečno odvážil, a tak vystrnadil bratra, který viny jeho měl usmiřovati. Nepovedlo se však, a škoda není.

Proti Maďarským bolševikům vystoupili váleční Rumuni a Srbové, tlačí je ze všech stran a usilují o vtrhnutí do Pešti. Maďaři dostali strach a prosí o příměří. To arci jim jen tak Rumuni svoliti nechtí, zdá se tudíž, že nastává jistě „finit Maďarie“.

Mírová konference jest prý s podmínkami míru hotova a pozvala Němce, by si pro rozhodnutí přijeli a dala jim podmínku, by se vyslovili: “přijímáme neb zamítáme“, jiných rozprav nedovoleno.

V Německu Spartakovci ochabují a čeká se, že při podepsání míru zmizí, tak jako bolševici na Rusku, kteří by se rádi s dohodou smířili a vyjednávají.

U nás kvasení trochu přestává a zdá se, že počíná vítěziti rozmysl a vážnost, proti střeštěnosti.

Ku svátkům Velikonočním připravilo Národní shromáždění pomlázku: Schválilo rámcový zákon o zabavení velkých ploch pozemkových a přiřeknutí jich po dílech malým lidem. Velkým ponecháno 150-200 hektarů orné půdy a popřípadě i 100 hektarů lesa, ostatní ve prospěch malých zabaveno. Prováděcí zákony a tím spojená ostatní práce budou teprv projednány.

Počínají se vraceti legionáři z Ruska, kteří však na cestě ze Sibiře museli objeti celou Asii, aby v Itálii vystoupili. Jsou plni národního nadšení a zapřísáhlí nepřátelé bolševismu.

Obecní zastupitelstvo usneslo se koupiti pro obec domek č. 84 pro obecní úřadovnu a koupi tu také za 16.600 korun provedlo.

Domek tento byl v majetku žida. Koupí tou se obec žida zase zbavila- není tu opět žádný.

Dubnové počasí jest většinou zimavé, ba mrazivé a pracem polním nepohodlné. Práce protáhnou se až do května. Objevil se veliký škůdce na jarních pšenicích. Šedivé housenky, které jindy požírají listy a krky u řepy, objevily se ve velkém množství v jarkách, které úplně ničí, tak že se napořád zaorávají. Ozimy, zejména žita, jsou zachovalé a jaře dobře scházejí. Zdá se, že ač za řípu nabídnuta byla cena 15 korun  za 1q, této se přece málo bude sázet. Není hnojů a hnojiv a pak budí nedůvěru dělný lid.

Ač již počíná se veřejně prodávati různé zboží na obleky a prádlo, jest toto drahé a co nejhorší přitom, že naprosto špatné a netrvanlivé.

Hovězí maso, protože není co rekvírovat ,se stává zvláštností, tak že jej třeba 4 týdny nemáme. Vepřového pramálo a jiné nic.

Chov vepřového ohrozila a snad zničí rozsudky soudů, kde je povinen kdo třeba před půl a více rokem cucáky někomu prodal, z utržených peněz hodně vráti a ještě pokutu zaplatit. To bylo příčinou, že po domácku nikdo cucáka neprodá, a jej honákovi přenechává, který je vyveze a zde pak nastává o vepřové maso veliká nouze.

Dne 15.4 pochován byl v Řisutech  senior okresu Josef Kalous, rolník, ve stáří 91 roků. Byl to poslední osmačtyřicátník, který první záblesky naší svobody pykal dlouholetým žalářem v Komárnu a nyní přece se také dočkal osvobození naší milé vlasti.

Dlouho předpovídané podmínky mírové konečně telegrafem oznámeny. Protokol čítá 1,200.000 slov a jest budiž jen zkráceně podáván. Vysvítá z něho úplnou porážku a podání se Němců. Území jejich okleštěno, Alsasko-Lotrinsko připadá Francii, Belgii kraje sousedící, Dánsku Šlesvik, Polsku Poznaň, (Gdaňsk prohlášen svobodným městem). Odevzdáno velké množství i obchodního loďstva, zredukování armády na stupeň nejnižší a zaplacení veliké válečné náhrady jest trest podmínek mírových, mimo to o území v cizině dělí se dohodové státy, neb se stávající stávají samostatnými pod patronací dohody.

Německo se podmínkám brání, má 14 dní na rozmyšlenou, kdyžpak bezpodmínečně nepodepíše, bude celé obsazeno připraveným již vojskem dohody.

Rakousko rozkouskováno a ona část dnes vedena pod jménem Německého Rakouska prohlášena samostatnou republikou s podmínkou, že se nesmí, jak měli tamní všeněmci namířeno k Německu připojiti.

Turecko zmizelo z Evropy a i částečně z Afriky.

My Čechové byli jsme pořád uznáváni, ale zdá se, dle kusých zpráv, že také, oč jsme usilovali, by hranice nám stanoveny byly na podkladu historickém, nedosáhneme, protože vůči Německu nemají platit ony, nýbrž ty z roku 1914.

Prohlášením ministra výživy jest již hrozící nebezpečí hladu u nás zažehnáno. Z Ameriky jest již v Evropě pro nás 80 lodí naložených moukou, žitem a tuky ve váze každá 50 vagonů a mnohé z nich už se vykládají v Ústí, Litoměřicích, Mělníku, Roudnici a v Praze. Též rekvisici dobytka prohlásil ministr již během měsíce za zrušenou, protože obdržíme maso z Ameriky a velkou sílu masitých konzerv z Francie. Už aby ty a jiné sliby byly pravdivé.

Měsíc květen až do 12tého byl takřka mrazivý, vše se opzdilo, stromoví pokvete až k sv.Janu, obilí pak zimou strašně utrpělo a zakrnělo. Revoluční živly počínají dodělávat. Nejméně vydrželi Maďaři. Po třínedělní hrůzovládě obklíčili je Rumuni a Francouzi a slavní vůdci nezapřevše své židovské krve rozjeli se s rodinami a uchvácenými penězi kam se dalo, nejvíce do Vídně. A tak se zdá, že jakmile mírové podmínky nabudou platnosti, i všeobecný mír nastane a národové budou moci své domácí záležitosti v klidu urovnávat.

Veliké neštěstí stihlo národ Československý dne 4 května. Generál Štefánik, organizátor našich armád v cizině, duch nedostižitelný, po celý čas války mezi naším vojskem v cizině činný, vracel se z Itálie domů aeroplánem. Bez překážky přelétli Alpy, a když již viděl svou vlast a kroužil na blízku Bratislavy, nastal výbuch a on i se svými třemi druhy, italskými důstojníky se zřítil dolů a zabil se. Pohřeb nešťastníků odbýván dne 10 května za nebývalého účastenství osob úředních a lidu veškerého na návrší u jeho rodné obce Kopčan na pahorek, kde zřízeno bude hrdinům mohyla. Byl to náš prvý ministr války, muž vždy na svém místě a co nejvíce skromný. Najde se jemu podobný nástupce?

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář