Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rok 1919 část 5

2. 4. 2016

                  Rok 1919 část pátá

Jinak zde jsou velké práce se stíháním lidu, který sem přenáší přes hranice peníze falšované, jejichž obnosy jen zabavené jdou do milionů. U takových podloudníků našli i doklady, že Čeští bolševici jsou spojeni s bolševiky Maďarskými, kteří jim posílali peníze a instrukce. Jedna taková prohlídka byla příčinou, že zatkli na Kladně: Muna, Zápotocký a žid Steiner. Přísnějším nyní zakročováním vlády a prohlášením stanného práva, zdá se, že podvratné živly budou míti odzvoněno.

Zásob z Ameriky dochází dostatek za peníze, pro malé a slabé děti pak zhuštěného mléka a kakaa zadarmo. Z toho vaří se ve školách snídaně a dětem to chutná.

Konečně počaly se 23.6 ukazovati mraky, z nichž někde dosti vody spadlo. Zde byly jen malé rosy. Konečně 26.6 večer počalo pěkně pršeti a déšť trval bez přestání až do 27.6 večer. Beze škody a úhony zavlažila se půda a zdá se. Že ještě podílu na zlepšení budou míti zimní a jarní pšenice i ječmeny. Rozhodně pak okopaniny a ovsy. A snad vynahradí i druhá seč píce to, oč prvá zklamala.

Na Slovensku jest sice na pokyn dohody a po rozhodných úspěších našich bojovníků uzavřeno příměří, Maďaři však všelijakými výmluvami chtějí oddálit odvolání svého vojska ze Slovenska. Jak dlouho ještě, dnes dokázaně poraženým, bude takové váhání trpěno?

Dne 28.6 ve tři hodiny odpoledne má konečně přijíti ku podepsání mírové smlouvy. Zvláštní okolností jest to týž den, kdy před pěti roky zastřelen v Sarajevu Rakouský následník, což bylo očekávaným podnětem ku válce, které se nemohlo Německo dočkati. Viděla totiž vojenská kamarila Německá, že Francii přibývá světových sympatií a že národové Slovanští mají již dost utiskování ze strany Německa a že co nejdříve musí na tyto národy vytrhnouti, by je zničila. Jak ze všeho a celého pětiletého krvavého zápasu vysvítá, přepočetla se Germánie a její nerozlučný spojenec Rakousko a na místě Francie a Slovenska leží sami v prachu poroby a jejich korunované hlavy nemají se kde ukrýti a vandrují, jako psanci z místa na místo. Tak rozhodl ten Německý Bůh, kterého měl Vilém každou chvíli plná ústa. Aby však Němci ještě nějaký hrdinský kus před podepsáním míru provedli, potopili 60 německých lodí v anglickém přístavu Scapa Flowu internovaných, čímž opět ukázali, jakým jsou lidem a jak s nimi sluší nakládat.

Na den 29.6 nařízeny jsou volby obec. představenstev, k nimž delegovalo okres. Hejtmanství své zástupce. Zde ustanoven pisatel těchto pamětí Em. Zlonický, který tuto první schůzi následovným proslovením zahájil:

                              Slavný sbore!

Přípisem okres. Hejtmanství v Slaném z 25.6.1919 ustanoven jsem zástupcem téhož úřadu k dnešní schůzi obecního zastupitelstva obcí Byseň Tuřany, v nichž na prvém míste máte provésti volbu představenstva. Důvěrou občanstva postaveni jste v čelo obcí zdejších a dnes sešli jste se ku první schůzi zastupitelstva, které vyšlo z voleb na podkladě všeobecného rovného hlasovacího práva provedených. Dnešním dnem přijímáte na sebe povinnosti ne malé a velmi zodpovědné. Dnes nestojíte zde jako strana, ale jako zástupci všeho občanstva, které má právo skutky a počínání vaše kritisovati. Žádná příslušnost ku straně ale nestranné rozhodování ve všech záležitostech budiž vaším vodítkem. Buďte jako Američané, kde volby jsou snad ještě hlučnější, než byly poslední zdejší. Tu po volbách sejdou se sokové, podají si ruce a slavnostně slíbí, že ve vykonávání dobra nebude jej děliti nic a že na mysli budou míti dobro celku před dobrem jednotlivce. I k vám apeluje občanstvo zdejší, by tak jste se řídili a cílem veškerého svého jednání jste učinili plné konání povinností vůči milým našim obcím a mladé naší Československé republice, která nejen že má nepřátele za hranicemi, nýbrž i uvnitř hranic, ba bohužel, i mnoho mezi svými lidmi. Ni zisk, ni slávu nehledejte ve svých úřadech, zůstaňte na pevném místě věrnými Čechy a přemůžete lehce nástrahy vám kladené a ponesete trpělivě povinnosti, spoluobčany vašimi ve vás kladené.

Této součinnosti a upřímné vaši budoucí práci platí moje srdečné „Nazdar!!!“

Podáním ruky slíbíte mi, že chcete naší Československé republice vždy věrně sloužiti, ji v každém okamžiku hájiti, její zákony zachováváti, nařízení vydaných přesně a bezpodmínečně šetřiti.

Po tomto slibu přikročeno k volbě a zvolen starostou:

Karel Bečvář, I. náměstkem František Petržíla.

Od počátku deštů 26.6 nastalo nestálé a docela zimavé počasí, které ještě dnes, 4.8 trvá a žně jen zdržuje. Obilí se v deštích těch dosti spravilo, taktéž okopaniny, takže když by se vyčasilo a příznivé počasí pro sklizeň nastala, byla by tato uspokojivá.

V politickém životě trvá po podepsání míru ze strany Německa vyjednávání mezi státy dále, Rakousku pak doručeny mírové podmínky ku podepsání. My byli mírovou konferencí dosti respektováni a až na choulostivé Těšínsko můžeme býti spokojeni. Konferenci bylo uloženo, abychom se sami s Poláky o Těšínsko domluvili, to však se na oboustranných poradách nepovedlo a snad přece bude muset sama mírová konference rozhodnout.

V Rusku boje trvají, ač podle zpráv všude bolševické vojsko couvá a se vzdává. Rozbroje ty jsou příčinou, že naši legionáři na Sibiři nemohou po území Ruském domů a trousejí se po malých hloučkách kolem celého světa, po moři přes Ameriku domů. Kdy asi dojde poslední není ani myslitelno, snad až na jaře.

V Maďarsku bolševická vláda Bely Kuhna nabyla vrchu a počala nepřátelství proti nám i Rumunům. Tito byli v pohotovosti, tak Maďary odrazili a přemohli, zato my důvěřujíce jako vždycky slovu danému, byli jsme na Slovensku překvapeni, třetina Slovenska hordami Maďarskými zaplavena a zpustošena, majetek zničen, mladí muži odvedeni k vojsku, ženy a dívky zneuctěny a dobytek odehnán. Teprv na to povstaly u nás sbory dobrovolnické ze Sokolských jednot, někde také z jednot dělnických a ti, spojeni s legionáři, Maďary zastavily a pak i přemohly. Dohoda pak sama zakročila a nařídila Maďarům celé naše Slovensko vykliditi a způsobené škody nahraditi. Proti nám uposlechli, ale proti Rumunům bojovali dál, byli však poraženi. Mezi tím, jako všude jinde, když rozpoznány bolševické kejkle, které pod rouškou rovnosti všeho lidu, obohacovaly jen náčelníky a lid nechaly při tom trpěti, svrhli 3.8 Maďaři vládu Bely Kuhna a ustanovili vládu novou, na zásadách sociálně demokratických. Tato slíbila všechny nesrovnalosti dáti do pořádku a se sousedy svými v hranicích dohodou pro Maďarskou republiku určených, v dobré shodě a přátelství žíti. Opět jeden Maďarský slib! Jen jestli bude dodržen.

Poslanci Národního shromáždění rozjeli se 22.7 na letní prázdniny, když jim vláda dala k prozkoumání volební řád do Nár. shromáždění, který má býti v podzimním zasedání schválen, by dle něho již v prosinci volby mohly býti provedeny.

Maximální ceny stanoveny: 80K žito a pšenice, 75K  ječmen. Po dlouhých deštích a přeprškách vyjasnilo se a srpen od šestého byl suchý a teplý až do konce, takže žně pohodlně se ukončují, ba v ranějších polohách jsou ukončené. Dle výmlatu, který se provádí, dá se očekávati dobrá sýpka a též dobrá jakost zrna.

Pomalu se dále vrací naši legionáři ruští, kde na jedné straně bolševici jsou poraženi, na druhé straně pak vítězi.

V Uhrách stal se veliký obrat, když bolševici rozumnými lidmi byli nahrazeni. Vůdcové jich s velikými uloupenými obnosy unikli do Rakouska, kde jsou internováni. V Uhrách však zvrácenými poměry dostali se k veslu monarchisté, jejichž representant Josef Habsburský stal se samozvaným presidentem republiky Uherské. Též bývalý císař Karel hlásí se o své prý právo císařské, jehož prý se nevzdal. Proti těmto agitacím vystoupili všichni národové bývalého Rakouska, zejména Čechové a zmohli, že dohoda Josefa neuznala a ku odchodu vyzvala. Ten však ustoupiti nechce a s ním také jeho ministerský předseda Fridrich a tak samozvanci Bela Kuhn a spolek museli odstoupiti, aby samozvanci Josef a Fridrich nastoupili.

Trapná došla zvěst do zdejší obce, že totiž strážník Antonín Kerner u Velvar byl nalezen zabitý. V nynější kalamitě o benzín musí se o nějaký sud vždy v Praze internovat a prosit a pak pro jeden sud do Kralup jeti. To stalo se i nyní a Kerner byl poslán s povozem p. Knoblocha z Bysně do Kralup a dáno mu sebou 800 korun. Bylo to 30.8, den byl deštivý a povoz vrátil se k večeru bez Kernera a bez benzinu. Vozkové řekli, že se jim Kerner u Volovic ze zadu vozu ztratil a že neví jak. Pátráno, členové obec. zastup. se tam 31.8 vydali a zjistili, že Kerner vskutku ve Velvarech v nemocnici večer 30.8 zemřel a má tři smrtelné rány na hlavě. Po zjištění smrti pitvou, že bude teprve vydán. Jestli nějakých podrobností se dozvíme, zjistím je dále. Všechny peníze a listiny byly u něho nalezeny. Tak tedy dodělal ve službách obce po jedenatřicetileté službě, sluha poctivý, službovolný a dosti zapracovaný. Už cítil na sobě tíhu stáří (77 roků) a pořád říkal, že půjde na odpočinek. Našel však odpočinku a konce života v obci cizí, odkud domů převezen bude. Budiž mu za prokázané služby, jež obci i jednotlivcům za pranepatrnou odměnu vykonal, země lehká!!!

Měl jsem s ním jako starosta 26 roků co dělat a po zkušenostech o jeho poctivosti (svěřil jsem mu mnoho a mnoho tisíc, aniž by někdy o halíř byl méně vrátil) musím zaznamenati, že přeji obci, aby v jeho nástupci v poctivosti a službovolnosti, našel se druhý Kerner!!!.

Nezjištěno nic jiného, než že asi z vozu spadl, rány na hlavě že povstaly od kamene na silnici. Když se asi z mrákot vybral, byl již bez smyslů a namístě za povozem ku Zvoleněvsi, dal se do polí směrem k Velvarům, kde u samých Velvar nalezen v bezvědomí v silničním příkopě.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář