Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rok 1922

3. 4. 2016

                           Rok 1922

Konečně v měsíci březnu po četných urgencích se strany obce strojník Smetana ze Slaného odvedl vykonanou opravu motoru na nasávavý plyn a ostatní zařízení k tomu patřící za ujednanou cenu 21.800 Kč, ale účtoval si vícepráce penízem 7.320 Kč.

Po vykonané zkoušce a prohlédnutí celého zařizení znalci, pp.inženýrem Weidem a stav.radou Kočárkem ze Slaného, kteří v technickém posudku opravy i nová zařízení za dobré uznali, navrhujíce však za vícepráce pouze 5.585 Kč, naléháno na strojníka Smetanu, aby z obnosu toho ještě 585 Kč slevil, což tento konečně učinil. Bylo mu tedy dohromady vyplaceno 24.800 Kč, 2.000 Kč ponechány jako jednoroční záruka. Aby tato částka mohla býti vyplacena, učinila obec, zmocněna jsou k tomu usnesením ob. Zastupitelstva i finanční komise, výpůjčku u okres. hospod. záložny v Slaném obnosem 35.222 Kč.

Pumpy v čerpací stanici stále byly potopeny ve studni a také výkonnost jejich ochabla. K této vadě poukázáno a ve schůzi obec. zastupitelstva dne 45. Června usneseno, dáti pumpy vyzvednouti a opraviti je. K vyzvednutí a osazení jich uvolil se člen ob. zastup. p. Mrázek a také práci tu za pomoci 3 přijednaných dělníků provedl. Za zvednutí pumpy podán účet na 3.720 Kč, což ob. Zastupitelstvem přijato nebylo, neboť částka za hodinu 10 Kč zdála se býti vysoká. Když za souhlasu všech snížena částka na 6 č za hodinu, byl účet obnosem 2.232 Kč panu Mrázkovi a společníkům poukázán k výplatě. Nosiče a práce kovářská činily 1.139,80Kč, takže celá oprava vyžadovala nákladu 3.371,80Kč.

Ve schůzích zastupitelstva často bylo si stěžováno na špatnou cestu z Tuřan ke Studeněvsi až ke kapličce. Cesta ta dosti široká časem byla některými majiteli pozemků uorávána, takže někde byla velmi zúžená. Dle usnesení zastupitelstva byla inženýrem p. Pižlem znovu vyměřena a potom oškarpována. Výlohy rozvrženy na majitele pozemků s cestou sousedících a půdu cesty si přioravších. Nákladem 2.000 Kč byla poněkud opravena, zejména v těch místech, kde byly výmoly.

Ve schůzi obec. zastupitelstva dne 5. Března konané předloženy účty obecní místní i spoj. Obcí, byvše před tím finanční komisí prohlédnuty a schváleny. Po schválení jich předložen předpočet spojených obcí. Celková potřeba zjištěna obnosem 7.050 Kč, úhrada 583,01Kč, schodek 6.446,99 Kč uhrazen navrženou přirážkou 48% k dani činžovní a 160% přirážkou k daním ostatním. Předpočet schválen.

Předpočet místní obce Tuřan zjišťuje spotřebu 29.350 Kč a úhradu 2.205 Kč. Na schodek 27.145 Kč rozpočtena přirážka 230% k dani činžovní a 1.300% k daním ostatním, přirážkám podléhajícím. Místní předpočet též schválen.

Pivní dávka pro rok 1922 vydražena na 1.505Kč.

Okresní správní komise neschválila výši přirážky 160% pro spojené obce a přípisem ze dne 26. Dubna č. 871 povolila přirážku 75%, což ve schůzi obec. zastup. dne 17. Května vzato na vědomí.

Okresní politickou správou ve Slaném bylo obec. úřadu oznámeno, že výnosem min. vnitra ze dne 12. Června 1922 č. 446673/15 se žádosti osady Tuřan za změnu hranic obce Byseň s obcí Řisuty vyloučením pozemků v celkové výměře 80 ha nevyhovuje, poněvadž pro opatření to není zvláště závažných důvodů. Obecní zastupitelstvo s politováním vzalo tuto zprávu na vědomí a usneslo se ve schůzi dne 3. Srpna konané žádost obnoviti a všechna akta k ní přináležející od pol. Správy vymoci.

Zástupcem obvodního komisariátu St.Poz.Ú. oznámeno, že zbytkový statek dvora Byseň přiděluje se býv. Správci p. Jos. Kšandovi a obci Tuřanům, že přiděluje se 1 ha na parc.č.164/1 a 5 ha na parc. jiných, s kterýmžto přídělem ob. zast. ve schůzi dne 3. Srpna konané, nesouhlasilo a příděl tento zamítlo, trvajíc na přídělu 10 ha z parc. č. 164/1 a 158.

Vlivem války světové ubylo všude ve školách dítek, i naše škola, jež čítala před válkou 260 žáků, čítala v roce 1922 189 žáků. Následek toho byl, že zemská školní rada výnosem ze dne 26. Června zrušila definit. pátou postupnou třídu a nařídila, aby od 1. Září 1922 učilo se jen ve 4 třídách. Ač místní školní radou podán proti zrušení tomu rekurs, zůstalo při zrušení. Ministerstvem školství byl rekurs jako prý neodůvodněný zamítnut.

Učitel p. Jan Ševíc, který dlouhá léta působil na Tuřanech a též byl členem obec. zastupitelstva,  byl ve svém působišti ve Mšeci dán pro nemoc na dočasný odpočinek od 1. Října 1922.

V r. 1922 vydána naším státem drobná mince a to: 20h, 50h, a koruny z niklového bronzu.

Do místní osvětové komise zvoleni obec. zástup. tito členové:

Čeněk Knobloch, Josef Jirkovský, Antonín Hofman a Jan Ezr.

Rok 1922 byl vlhčí roku předešlého. V celém roce napršelo 404,7 mm. Nejdeštivější měsíce byly červenec a srpen, takže žně odbývaly se v deštích. Nejsušší měsíc byl květen. Sněhové vánice byly v únoru a v březnu. Cesty byly tak zaváty, že bylo nutno dáti je prohazovat. Největší mráz v lednu byl dne 24. A to -16 C, v únoru dne 6. -20C. V polovině dubna se značně oteplilo, v květnu dosáhla teplota největší míry dne 24, kdy ve stínu bylo až + 33C. Červen byl pěkný, v červenci dne 6 největší teplota v roce a to + 36C. Prvního srpna postihlo krupobití krutě Hořešovice, Klobuky a osady na východ až k Velvarům.

V říjnu od 24 nastaly mrazíky, v listopadu panovaly sněhové plískanice s deštěm, prosinec měl celkem počasí mírné, od 16 nastalo oteplení a trvalo do konce roku.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář