Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rok 1930

11. 4. 2016

                   Rok 1930

Zima byla velmi mírná. Jaro a léto měly celkem málo srážek, proto obilí a traviny málo vyrostly. Vlhké podzimní počasí zhubilo mnoho myší, které se v suchém létě někde velice rozmnožily. I u nás jich bylo hojně.

Žně byly dosti dobré. Platilo se:

Za 1q pšenice 180 Kč – 190 Kč v dubnu, 150 – 160 Kč po žních.

Za 1q žita 92-93 Kč, ječmene 130 – 140 Kč, ovsa 96 – 100 Kč, 1q bramborů 24- 28 Kč.

Sklizeň řepy byla neobyčejně pěkná. Ovoce bylo velmi málo, zvláště švestek.

Následkem světové nadvýroby hospodářských plodin cena těchto silně poklesla a téměř všude ve světě, i u nás, vzniká tíživá hospodářská krise, která pro nedostatek peněz způsobuje slabý odbyt i výrobků průmyslových. Továrny a díly propouštějí dělnictvo, množí se tisíce nezaměstnaných, kteří nemajíce výdělku, ociťují se v bídě a stát je nucen udíleti jim podpory. Než vše to nestačí a nouze se šíří. Jsou oprávněné obavy, že vše to bude míti i těžké a zhoubné následky mravní. Množí se žebrota, desítky a stovky lidí procházejí vesnicemi, žebrají, prodávají všelijaké drobné potřeby pro domácnost, šumaří a. pod.

Obecní rozpočet pol. Obce Bysně na r. 1930 jeví se takto:

Potřeba:          22.852,70 Kč

Úhrada:            7.401,04

Schodek:        15.451,66 Kč bude uhrazen 200% přirážkou ke všem daním, která vynese 15.463,92 Kč.

Večer 7 března 1930 uspořádala místní osvětová komise slavnostní schůzi, které se zúčastnilo obecní zastupitelstvo, členové Sokola, sbor dobrovolných hasičů, Nár. jednoty Severočeské aj. spolků. V ní byla proslovena uč. Rud. Perglem krátká přednáška o p. presidentovi a vysloveno přání, aby ještě dlouho byl živ a zdráv v čele milé naší republiky. Státními hymnami schůze skončena.

V květnu (27ho) bylo konáno v republice sčítání hospodářského zvířectva a zemědělských a průmyslových podniků. V politické obci Bysni byly výsledky tyto:

Zemědělských závodů bylo 76 a to ve výměře:

Do 1 ha                             31

Od 1 ha do 5 ha                24

5 – 10 ha                           12

10 – 20 ha                           2

20 – 50 ha                           6

50 – 100 ha                         1

Celkem:                              76 ha

Živnostensko -  obchodních podniků bylo 38 a to:

Krejčovství pánské 1, dámské 2, holičství 2, řeznictví 2, hostinství 5, obchod. Smíš. zbožím 7, podomní 1, láh. pivem 1, kovářství 1, obuvnictví 1, stroj. zámečnictví 1, cihlářství 2, mlékařství 1, mandl.prádla 1, pokrývačství 2, pekařství 1, obch. zastoup. 1, mlác. prac. stroj. 4, trafiky 2

Celkem: 38 

Zemědělské podniky obhospodařovaly celkovou plochu 472,35 ha, z čehož bylo v katastru:

Byseň  282,58 ha, Řisuty 51 ha, Slaný 61,65 ha, Libovice 47 ha, Studeněves 29,69 ha, Jedomělice 0,33 ha, Roztoky u Prahy 0,08 ha, Brno Husovice 0,02 ha.

Na katastru obce Byseň obhospodařovali zemědělci z cizích obcí celkem 48,09 ha. Nezemědělské půdy bylo 25,76ha. Celkem měří katastr politické obce Bysně 356, 43 ha.

Obhospodařováno dom. zemědělci                 282,58 ha

Z cizích obcí                                                       48,08

Nezeměděl půdy bylo                                         25,76

Celkem:                                                            356,43 ha

Bylo půdy:

Zemědělské: orné                                            457,65 ha

Luk                                                                       0,22

Užit.zahrad                                                          1

Pastvin                                                                 2,32

Celkem:                                                           461,29 ha

Nezemědělské:

Vodní plochy                                                       1,06 ha

Okrasných zahrádek                                           0,82

Zastavené plochy                                                9,58

Neplodné půdy                                                  25,45

Celkem:                                                             36,91 ha

Pěstovány byly tyto plodiny: ( v ha)

Obilniny: pšenice                                             105,31 ha

Žito:                                                                    40,88 ha

Ječmen                                                               67,44

Oves                                                                   13,41

Celkem:                                                              227,04 ha

Luštěniny a směsky na zrno:

Hrách                                                                     7,82 ha

Směsky na zrno                                                   10,48

Celkem:                                                               18,30 ha

Okopaniny:

Brambory                                                             22,26 ha

Cukrovka                                                             98,14

Krmná řepa                                                            2,44

Celkem:                                                             122,84 ha

Pícniny:

Jetel červený                                                       12,84 ha

Vojtěška                                                               49,19

Ligrus                                                                   10,22

Jetel směsky                                                         11,55

Směsky na zel. krmn.                                             3,09

Celkem:                                                                  86,89 ha 

Hospodářského zvířectva bylo napočteno:

Koně 36, hovězí dob. 243, kozy 102, vepř. dob. 181, slepice 1.735, husy 719, kachny 46, krůty 10, perličky 4

Osadní starosta Tuřan p. František Jaroš, resignoval na úřad osad. Starosty pro špatné zdraví dne 8 září 1930. Osadní zastupitelstvo pro osadu Tuřany bylo zvoleno dne ……

Pan Bohumil Švindl vystavěl si stodolu, ( v r. 1929!) 9m x 15 m na svém pozemku jižně od. Čp. 108 v Tuřanech.

Dle stavu ve 12 hod. v noci z 1 na 2 prosince 1930 bylo vykonáno v Bysni a v Tuřanech sčítání lidu. Stav obyvatelstva byl tento:

Tuřany: domů 112, domácností 161, obyvatel 521, cizozemců 6, katol. 311, čsl. 64, evang. 14, bez v. 132.

Byseň: domů 22, domácností 58, obyvatel 145, cizozemců 0, katol. 83, čsl. 2, evang.0, bez. Vyz. 60.

Neobydlených domů v Tuřanech 4, v Bysni 2.

Protože v obci je dosti veliký počet nezaměstnaných, byla nejpotřebnějším poskytnuta v době podzimní práce na úpravě návsi, vyhazování škarp, opravy cest. Denní mzda činila 20 Kč.

Školní rok 1930/31

Tříd 4+1 zat. pobočka u II. žactva 186, měst.škola 41, gymn. 3

Učitelstvo: Matěj Polach def. říd. učitel, Rudolf Pergl def. učitel od 1.10.1930 přikázán do Jedomělic jako zast. ř. uč., Jana Vaňková def. uč, dle (4 1.9.1931 do Motyčína , Aloisie Fialová def. učitelka, Marie Cikánová def. učitelka, od 1. 7.1930 do 30. 6.1931 kdy se stala def. Uč. Ve Smil. Horách ( okr. Tábor), Marie Lohrová od 1. 10.1930 do 31. 8.1931 do Slaného .

Opravy a zařízení: Natřena okna a dveře v průčelí školní budovy, nádržka na vodu ve dvoře, skříň na nerosty do kabinetu.

Dne 18 května 1930 o 2 hod. v noci shořel stoh slámy p. Josefa Knoblocha z Bysně na pozemku u Libovice, dne 15 června o 4 hod. odpol. stoh p. Václava Hamouze z Bysně na poli u silnice k Lotouši nad Bysní. Dne 15 září 1930 o 3 hod. v noci vyhořela v Tuřanech u čís. 76 stodola p. Antonína Baura.             

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář