Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rok 1949

25. 4. 2016

                          Rok 1949

Rok 1949 byl rokem celkem neobyčejně vzrušujících událostí v místní obci a zaznamenává mnoho změn v politickém i hospodářském životě. Po únorových událostech naše cesta k budování socialismu se značně urychlila a to co bude zaznamenáno v naší kronice, snažím se zapsat pokud možno s podchycením pravdy. Jsem si vědom, že práce kronikáře jest velmi složitá a zodpovědná. Není nikdy úplná, ukončená bez omylů a závad. Mojí snahou však je zaznamenávat jasně a správně dle dostupných dokladů a dobré vůle dotazovaných starých pamětníků.

 V měsíci lednu uhodily silné mrazy a napadlo dosti sněhu, což ukazovalo na dobrou úrodu. V únoru byly plískanice spojené s deštěm a sněhem. V březnu velmi sychravé počasí a velké mlhy. Duben byl ještě dosti studený, mrazíky a děšťové přeháňky. Květen byl bohatý na dešťové přeháňky a takřka denně pršelo. Teprve červen byl od druhé poloviny obdařen krásným počasím, které potrvalo přes celý červenec, takže žňové práce začaly dosti brzo a tak byly i včas provedeny.

Dne 30 ledna 1949 vysílal státní rozhlas z Prahy I. o 6 hod. večer pásmo o Bysni a Tuřanech v relaci Naše obce ve dvouletce. Tato soutěž byla započata v minulém roce a v lednu 1949 skončila a naše obec se umístila v této soutěži na 4 místě. Relace tato měla veliký úspěch a mnoho místních občanů bydlících vzdáleně od své rodné obce se ozvalo a psalo nám, jak je tato zpráva potěšila. Jeden z těchto dopisů zapisuji do kroniky – zněl takto:

Vážení soudruzi! Rozhlasová relace nedělní z 31 ledna 1949 hodnotila Vaši budovatelskou práci. Ten, který zná Vaše obě obce, dovede posoudi skutečnost. U Vás se rodilo moje sociální přesvědčení, vzpomínám na staré soudruhy, se kterými jsem pracoval a chtěl to, co dnes máme hotové. Byli to soudruzi: Toms František, Novotný Emanuel, Záluský, Kudrna a jiní. Teď všichni spějí svůj sen na Tuřanském hřbitově. Jmenovaná relace vzbudila ve mně pozornost je-li mluveno o místech kde leží před člověkem mládí, doby krásné i těžké a každý člověk kdyby kraj světa byl, má svoji rodnou vesnici rád. Podepsán Karel Michálek

Takových dopisů došlo na MNV několik.

Národní škola v Tuřanech potřebovala nutnou opravu. V té době byl již ředitelem školy s. Alois Suchý, který k nám přišel z Pálče a učitel Karel Kuchyňka a učitelka Jar. Jarolímková.

Na popud Al Suchého byla provedena sbírka na opravu školy abylo vybráno: od hudebníků ze zábavy dne 21. 3. 800 Kč, Baráčníci Tuřany 1.000 Kčs, Alois Železník Byseň 200 Kč, Místní rada družstevnic 1.000 Kč, Josef Šnajdr, farář 100 Kč, Burešová Ludmila 100 Kč, Marie Kocálová 100 Kč, Místní org. Zemědělských dělníků b Bysni 3.000 Kč, Václav Suchý a Sirotek Čeněk 500 Kč, Kar. Kiliesová 37,80 Kč, Adolf Hrach 37,80 Kč, Anna Bauerová 37,80 Kč, Bureš Bar. 37,80 Kč, František Viktora 200 Kč, Al. Chlumecká 25,20 Kč, Václav Beznoska 500 Kč, Anežka Hošková 150 Kč, Hospodyňský odbor žen při JSČZ v Tuřanech 935 Kč a Ladislav Černý Libčeves u Loun 1.000 Kč, celkem sebráno na opravu školy 9.127 Kč.

Místní organisace KSČ v Tuřanech se usnesla ve své plenární schůzi dne 12 března 1949 na tomto plánu:

Za 1. – Splniti na 100% dar ke sjezdu KSČ následovně:

a/ odpracovat na dole Jiřina v Libovice 100 pracovních hodin

b/ vybudovati na národní škole v Tuřanech loutkové divadlo

c/ provésti v osadě Byseň veřejné osvětlení a zlepšení rozhlasového vedení

Za 2. - Převzetí patronátu nad národním statkem v Bysni, aby byl jedním z nejlepších na okrese

Za 3. - V politické škole v Bysni vyškolit co nejvíce žáků z místní obce

Za 4. - Přesvědčit zemědělce aby se stali členy JZD a družstvo založili. Tímto úkolem byl pověřen Ešler Antonín.

Za5.- Splniti na 100% pětiletý plán obce a na jeho splnění zapojit všechno místní občanstvo.

Na tomto usnesení byl podepsán Zelenka Karel, předseda organisace.

Jak toto usnesení bylo plněno:

Na brigádách pracovalo k tomuto závazku celkem 146 osob z Bysně a Tuřan bez rozdílu politického přesvědčení.

Na brigádě v dole Jiřina v Libovici dne 27. 3. 1949 pracovalo 55 osob a odpracovali 216 hodin.

Dne 28. 3. 1949 na obecních pracech pracovalo 28 občanů i občanel a odparcovali 112 hodin. Dne 3. 4. pracovalo na obecních pracech, oplocení parku a jiném 27 občanů a občanek aodpracovavše celkem 68 hodin. Celkem odpracováno přes 900 prac. hodin.

Při umývání a úklidu třídy ve škole kdež bylo umístěno loutkové divadlo odpracovaly soudružky Drvotová Blažena, Drvotová Anna, Žvachtová Růžena, Nováková Anna, Mühlfeitová  Anna, Marie Zelenková, Jarmila Svobodová ml. Bečvářová Anna a Tymichová Alžběta, každá 6 prac. Hodin.

Z mužů odpracovali nejvíce: Beznoska Václav, Bečvář Ant., Drvota František, Malec Antonín, Šubrt Vláďa, Bauer Jar., a jiní, všem těm patří pro budoucí časy náš upřímný dík!

Pro zajímavost je nutné zmíniti se o jedné příhodě, která může sloužiti za vzor všem dospělým občanům i občankám.

Dne 29 dubna 1949 se dostavil na MNV v Bysni, žák obecné školy v Tuřanech Milan Žvachta a hlásil: Soudruhu předsedo, hlásím ti odpracovanou brigádu 54 hodin, kterou jsme provedly my děti na úpravě místa před pomníkem padlých.

Dlužno poznamenat, že onomu mladému soudruhu bylo 7 let a celou brigádu že provedly školní děti ve stáří od 6 do 12 let. Nikdo jim neříkal, nikdo je nevyzýval, samy od sebe si vzpomněly a utvořily brigádu.  

Jmenujeme je plnými jmény a chválíme je, jsou to: Milan Žvachta, Jaroslav Svoboda, František Drvota, Svobodová Jar. Ml., Suchá Božena, Zahrádková, Zelenková Marie, Viktorová Stáňa, Slánský, Hamouzová, Kupcová, Zelenka, Čečrdle, Ibl Zdeněk, Dvořák Frant. Mansfeld Jar. A Novák.

 Byly to malé děti a bez rozdílu všichni pochopili nutnost spolupráce a odpracovali 54 hodiny, které jsou nám cennější nežli tisíce hodin od dospělých. Proto zapisujeme to do pamětní knihy jako příklad pro ty dospělé, kteří ještě nepochopili, jak je nutné býti jednotní a společně pomáhat budovat naši vesnici. Také o této akci byl uveřejněn v časopisu „Práce“ článek.

Druhým a neméně důležitým úkolem bylo postavení loutkového divadla  o jehož splnění se zasloužil s. František Viktora. Malbu kulis ochotně provedl…..

Loutky zakoupeny od Lad. Klátila z Ledec, za obnos 6.000 Kč. První loutkové představení bylo hráno dne 1 května 1949, kdy byla hrána pohádka pro děti „Rusalka“. Návštěva byla veliká a představení se muselo opakovat.

Zahájení představení provedl s. František Šmaus krátkým proslovem. Vybráno bylo 2.000 Kč.

Dále byl splněn úkol dohotovení veřejného osvětlení v Bysni. I této práce se zúčastnili občané z Tuřan a Bysně.

Národní správa zbytkového statku v Bysni byla zrušena a statek se stal Státním statkem a jeho prvním vedoucím byl František Malý, bývalý zaměstnanec a jeho nástupcem byl později Karel Kučera z Ledec.

Státní statek hospodařil celkem na 72 ha dosti dobře.

V okresní škole politické v Bysni, která byla založena za pomoci soudruhů Tuřanských, prošlo z naší obce 26 žáků a žaček. Bylo to školení politické týdenní neb čtrnáctidenní.

Škola trvala od 28 listopadu 1948 do….

Za tuto dobu prošlo školou celkem běhů … a absolvovalo ji …soudruhů a … soudružek. Vedoucím školy byl s. Karel Přibyl.

Žactvo národní školy v Tuřanech získalo první místo na celém okrese ve sběru starého papíru. Bylo sebráno celkem 926 kg papíru a to jen za měsíc únor. Dohromady pak bylo sebráno přes 10 q starého papíru.

Výměra celého katastru byla v roce 1949 332,13 ha zemědělské půdy, z toho orné 310,88 ha, zahrad 19,05 ha, pastvin 2,20 ha. Osevní plochy byly obiloviny celkem 160 ha a průměrný výnos byl u pšenice 23 q z 1 ha, u ječmene 25 q, u žita 21 q. Bramborů bylo osázeno 22 ha a průměrný výnos po 1 ha 100q. Cukrovky osev 70 ha a průměrný výnos 400 q po 1 ha.

Dodávky obilovin byly splněny v roce na 105% přesto, že někteří větší zemědělci nesplnili. Hamouz Václav a Knobloch J. Byseň.

Stavy dobytka v roce 1949 byly: koní 35, skotu 221, z toho 121 krav, prasat 336 z toho prasnic 42 kusy, drůbeže 2.203 kusy.

Živnosti v roce 1949 byly v obci: 4 hostinské, 1 kovář, 1 krejčí, 1 obuvník, 1 pekař, 1 holič, 1 sedlář.

V roce 1949 byla provedena noví reorganizace MNV a všech jeho komisí.

Do MNV byli navrženi a zvoleni: předsedou Sirotek Čeněk, do rady MNV: Suchý Alois, Šmaus Frant., Novák Josef a Viktora Frant.

Do MNV: Beznoska Miloslav Byseň, Špirit Karel, Žvachta Josef, Urbánková Kamila, Šubrt Vladimír, Mansfeld Jar., Hamouz Antonín, Šimáně Václav, Svobodová Jar. A Müller Fr. Ml.

Jako náhradníci: Tyšerová Anna, Švestka Stan., Šípal Josef, Knotek Karel a Binko Josef.

V roce 1949 MNV odprodal s. Tymichové Frant. A Alžbětě a Marii Valentové část pozemku št. 425/11 ve výměře 44 bm za trhovou cenu Kč 132.

Dlužno poznamenati, že v roce 1949 byly utvořeny matriční obvody a také v Tuřanech byl utvořen matriční obvod, do kterého spadaly obce: Byseň, Libovice a Studeněves.

Prvním matrikářem byl jmenován s. Suchý Alois a jeho zástupcem Šubrt Vladimír.

První obřad sňatku byl dne 14. 1. a byl oddán podle nového zákona s. Ondráček Josef s Aloisií Minkovou. MNV věnuje této první svatbě svatební dar hodiny.

Potravinové lístky a šatenky vydával s. Sirotek Čeněk.

Zemřelí v roce 1949:

21.1. Mansfeld Heřman, rolník na odpočinku Byseň č. 19

3. 2. Knoblochová Marie, Byseň čp. 5

3. 5. Pospíšil Josef, Tuřany čp. 37

19. 6. Malý Josef, Tuřany čp. 86

9. 7. Špiritová Marie, Tuřany čp. 20

Čest jejich památce!

Tím zakončuji kroniku za rok 1949.

Opis provedl:                              Sestavil:

Svoboda Bohuš                        Sirotek Čeněk

                                                   Kronikář  

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář