Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rok 1950

25. 4. 2016

                        Rok 1950

Rok 1950 byl bohatý na politické i hospodářské události, z nichž některé zaznamenáváme do této obecní kroniky na paměť generacím příštím.

V lednu byla zima mírná a dosti sněhu. Mrazy trochu větší byly až koncem února a v květnu pak vydatné deště, což ukazovalo na dobrou úrodu.

Předsedou organisace KSČ byl až do výroční schůze s. Šmaus František a jednatelem s. Žvachta Josef. Ve výroční schůzi byl zvolen předsedou KSČ s. Bečvíř Antonín ml. Organisace byla rozdělena na 3 dílčí části a to 2 v Tuřanech a 1 v Bysni. Předsedou I. organisace v Tuřanech zvolen byl Svoboda Karel, II. dílčí Drbota Josef a v Bysni Beznoska Mil.

Rok 1950 probíhal v uskutečňování generální linie KSČ a politicky obrozené národní fronty, vybudovat v naší vesnici socialismus, což se jedině podaří zmobilizováním a semknutím nejširších vrstev pracujících mas a přesvědčením všeho pracujícího lidu o nutnosti aktivního zapojení. Byly konány schůze občanské, které svolávala jednak místní organisace KSČ a jednak Akční výbor národní fronty. Na těchto hovorech byly nanášeny kritiky a také závazky na zlepšení obce složkami národní fronty. Dne 24. 3.1950 byla svolána Akčním výborem národní fronty veřejná schůze občanská „Hovory s občanstvem“, na které byla připravena podpisová akce – Resoluce k zasedání světového kongresu obránců míru, které se konalo ve Stockholmu dne 21. 4. 1950. Tato akce ve zdejší obci probíhala za pomoci mládeže a zúčastnil se jí za mládež Novák Jindřich a Minka Zdeněk. Předsedou Akčního výboru národní fronty byl v té době s. Grund Jaroslav.

Místní národní výbor v Bysni vypracoval na podkladě pokynů nadřízených úřadů „vzorový plán společných žní“ a spolu s místní organizací KSČ zodpovídal za včasné a řádné sklizení obilí a provedení výkupu. Plán žňových prací byl schválen výborem organisace KSČ a plenární schůzí MNV a dán dne 11 června 1950 ku schválení veřejné občanské schůzi. V této schůzi byli přítomni všichni zemědělci, kteří většinou nesouhlasili a také organisovaně kladli odpor proti společným pracím. Přesto společné žně byly provedeny a proti některým zemědělcům muselo býti zakročeno z pokynů ONV a byly jim vyměřeny pokuty. Také byly nadělány buď z neznalosti, nebo z nezkušenosti různé chyby, které vedly k roztrpčení občanstva.

Dne 26 září 1950 byla převzata dle zákona č. 50 hospodářská usedlost pana Knoblocha Josefa č. p. 6. Veškerý dobytek a polnosti byly přebrány JZD Byseň.

Po HJUP, která byla v roce 1950 na zimu a zjara 1951 provedena, byly zemědělcům vytýčeny náhradní pozemky, kteréž dotyční po několikeré výzvě nepřijali a aby nezůstaly ladem, byly za souhlasu ONV a místní organisace KSČ dány do nuceného bezplatného nájmu JZD Byseň. Jednalo se o pozemky zemědělců: Podpěry Václava, Byseň -  0,33 ha, Šípala Josefa, Tuřany č.p.89 – 2,92 ha, Mansfelda Jaroslava, Byseň č.p.19 – 6,00 ha, Bayera Karla, Tuřany č.p. 109,-6, 24 ha, Orlta Václava, Tuřany č.p. 38 - 3,24 ha, Knoblocha Čeňka,Tuřany č.p.1 – 8,74 ha, Hamouz Václav, Byseň čp.10 – 14,05ha, Pospíšil Bohumil, Tuřany č. p. 22 – 4.32 ha, Knobloch Alois, Tuřany č.p.3 – 2,76 ha, Beránek Josef, Tuřany č.p.18 -3,00 ha, Mikulec Josef, Byseň č.p.16 – 2,88 ha, Vejražka Václav, Tuřany č. p.100 – 4,73 ha. Celkem bylo JZD Byseň dáno do nuceného nájmu 60,09 ha zemědělské půdy.

Bylo dále použito zákona č. 55 na zajištění stáje pro dobytek JZD Byseň, a sice budova pana Bayera Karla č. p. 109, která byla nevyužita. Dále byla zabrána budova č. p. 13 Lešková Kateřina na skladiště pro JZD Byseň.

Předsedou JZD byl zvolen Viktora František a jemu pomáhal zvládnouti práce určený instruktor ONV s. Klika F.

Žně přes všechny překážky úspěšně provedeny a splněn byl kontingent obilí u pšenice na 84%, ječmen na 98%, žito na 96%. Aby obec měla splněno na 100%, byla provedena výzva na drobné držitele půdy do 50 arů, aby dodali nějaké obilí státu. Tak bylo získáno od drobných držitelů půdy a záhumenkám v celku 18,50 q pšenice a 15,50 q žita. Tím splnila obec Byseň 100%,  JZD splnilo na 104% a státní statek v Bysni na 110%.

Po s. Viktorovi byl předsedou JZD s. Ešler Antonín.

V roce 1950 byla provedena reorganizace MNV i komisí MNV. Do Národního výboru za členy zvoleni: 1/Sirotek Čeněk, 2/ Novák Josef, 3/ Šmaus František, 4/ Šimáně Václav, 5/ Suchý Alois, 6/ Tomečko Karel, 7/ Šubrt Vladimír, 8/ Grund Jaroslav, 9/ Hamouz Antonín, 10/ Svoboda Josef, 11/ Žvachtová Růžena, 12/ Tyšerová Anna, 13/ Orlt Miroslav, 14/ Urbánková Kamila, 15/ Špirit Karel. Za náhradníky zvoleni: 1/ Suchá Božena, 2/ Čepelák B, 3/ Scholze Vladimír, 4/ Drvota František, 5/ Švindlová Věra, 6/ Tymich, 7/ Scholzová Marie.

V ustavující schůzi dne 4 března 1950 zvoleni byli: za předsedu Sirotek Čeněk, za místopředsedu a I. člena rady Novák Josef,………referentem zemědělským, za III. člena rady Šmause Františka, referentem finančním a předsedou bezpečnostní komise. IV. Člen rady Šimáně Václav, co referent výživy, V. člen rady Suchý Alois, referentem školství a osvěty, Tomečko Karel pokladníkem, Šubrt Vladimír předsedou plánovací komise, Grund Jaroslav předsedou stavební komise, Hamouz Antonín předsedou finanční komise, Svoboda Josef předsedou školské komise, Tyšerová Anna předsedkyní zdravotní komise, Miroslav Orlt za ČSM, Urbánková Kamila předsedkyní živnostenské komise, Špirit Karel za zemědělce.

Brigády v roce 1950 odpracovaly na stavbě jeviště v hostinci „u Špiritů“ 417 hodin. V sále byla vybourána příčka u dvou pokojíčků, dány traversy a sál prodloužen. Za vymalování sálu zaplatil „Dělnický divadelní spolek“ 5.000 Kč. Dále na úpravě parku odpracováno místními občany 480 hodin. Na Sokolském hřišti 290 hodin a na různých pracích v obci 350 hodin. Ve dnech 13 a 14 května byla ve zdejší obci brigáda ČSM z Prahy, která odpracovala na zemědělských pracích 80 hodin. Celkem bylo odpracováno v obci 1.617 hodin.

V roce 1950 byly v obci tyto živnosti: 1 kovář, 1 krejčí, 1 obuvník, 1 holič, 1 sedlář a 4 hostinské živnosti.

Za vodáka čerpací stanice v Bysni byl  zvolen Dvořák K. z Bysně za plat 400 Kč měsíčně.

Zrušen obchod pekařský Jonák Václav a obchod smíšeným zbožím Lešková K., který byl předán „Vzájemnosti“.

Zaslán byl místnímu čestnému občanu Alex. Čepičkovi blahopřejný telegram u příležitosti jeho zvolení ministrem Národní obrany, který za toto MNV poděkoval.

V témže roce opravena byla střecha na domě č. p. 84 a zakoupeno pro hasičský sbor motorové vozidlo od Slánského sboru za cenu 40.000 Kč, což zaplatil ze svých prostředků.

 

 

Úmrtí v roce 1950

Dne 7. 10. 1950 událo se na dole „Jiřina“ v Libovici neštěstí. Při odstřelování štoly byl usmrcen Jindřich Novák, otec čtyř malých dítek.

Dne 11. 4.1950 zemřela v Tuřanech Marie Kytková roz. Křenková, nar. 12. 2. 1871

Dne 3. 1. 1950 zemřela ve slánské nemocnici Anna Šmausová roz. Karlovská

Dne 6. 6. 1950 zemřela ve Slaném Jirkovská Marie roz. Chyská

Dne 7. 9. 1950 byla zadušena na dole „Jiřina“ v Libovici  Marie Suchopárková, svobodná. Padla do mouru na dvoře a zadusila se.

Dne 14. 10. 1950 zemřela v Tuřanech Marie Šebestová roz. Šimáňová

Dne 29. 1.1950 byl na silnici ku Slanému sloupem zabit František Somol.

Čest jejich památce!

                                        Čeněk Sirotek

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář