Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rok 1951

25. 4. 2016

                           Rok 1951

Rok 1951 byl prožíván v historickém období ve vývoji naší země a našeho lidu. Tak jako v celé zemi, v krajích i okresech, tak i v naší vesnici, na všech úsecích našeho společenského, politického, hospodářského i kulturního života byl sváděn tuhý boj o zdar a tempo naší cesty k socialismu.

Tato cesta plná bojů a překážek, zanechala ve vesnici i mnoho utrpení a nepochopení. Je proto velmi důležité, aby v kronice obecní, která je a bude zanechána příštím pokolením, byly tyto události dobře podchyceny, aby tak, až jednou budou děti našich dětí čísti tyto řádky, byly seznámeny s jakou chutí a jakými překážkami bylo budování socialismu na vesnici prováděno.

Je samozřejmé, že při takové práci byly nadělány chyby, které potom dlouho nesly tíhu následků, než byly odstraněny.

                                              Čeněk Sirotek

V roce 1951 na jaře byly dlouho trvající sněhové plískanice spojené s deštěm, mrazy téměř žádné, teprve až na konci měsíce dubna uhodily menší mrazíky. V květnu dosti vydatně pršelo, červen a červenec byl mokrý. V měsících září a říjnu bylo hezké počasí, až skoro do konce listopadu. Teprve koncem prosince začal padati sníh. Mrazy nebyly žádné.

Jarní práce, tj.kultivace cukrovky a brambor provedeny byly včas, jak na státním statku, v JZD i u soukromě hospodařících zemědělců, kterých bylo t. r. v obci 18 nad 50 arů.

To samé bylo u žňových prací, po špatné zkušenosti z roku 1950 nebyly již organisovány společné žně, ale bylo zakázáno ve žních tahat kravami. To také zapříčinilo částečné zdržení žňových prací. Přesto byly žně provedeny bez nějakých zvláštních překážek.

Za předsedu místní organisace KSČ zvolen byl s. Bečvář Antonín, za místopředsedu Grund Jaroslav a za jednatele Šmaus Josef.

Členská schůze místní org. KSČ konaná dne 7. 1.1951 se usnesla na mírovém závazku, který byl přijat na aktivu funkcionářů složek národní fronty dne 11. 1. 1951 u příležitosti dne československých obránců míru. Závazek zněl:

Vybudovat ve zdejší obci do konce roku 1951 dobré JZD III. typu, se společným obděláváním půdy a společným ustájením dobytka.

Tento závazek byl učiněn za předpokladu, že bude přebrán jednotným zemědělským družstvem Byseň státní statek v Bysni i s pozemky, tehdy … ha a s budovami, což také později provedeno.

Místní organisace prováděla opatření přes komunisty v národním výboru, v JZD a ve všech složkách národní fronty. Místní národní výbor po úspěšném splnění dvouletého plánu nastoupil do plnění plánu pětiletého, který byl vyhlášen dne 1 ledna 1951 předsedou MNV v místním rozhlase, když byl předběžně projednán ve schůzích Národní fronty. Tento budovatelský program obce začínal těmito slovy:

Svatou povinností jest všech, kdož se v obci zrodili, v obci žijí, pracují a působí, aby hleděli zlepšit práci MNV. Proto byl tento plán vypracován, jehož postupným splňováním vylepšíme naši obec, aby prostředí bylo krásné a příjemné a abychom konkrétně splnili úkol, který nám vytýčil s. Klement Gottwald – zvýšit úroveň občanů našeho státu.

V novém roce 1950 nás čekají veliké úkoly, stojí před námi JZD v Bysni, založené proto, aby bylo pomoženo drobným a středním zemědělcům v jejich těžké práci, která se má nahraditi ponejvíce stroji. MNV pomáhá všestranně JZD k jeho rozvoji, ale ještě stojí celá řada soukromých zemědělců, kteří nechtí pochopit tuto naši snahu a jsou sami proti sobě.

Sestavení členů MNV v roce 1951

Předseda Sirotek Čeněk – referát I. -II. a III. člen rady

Místopředseda Novák Josef referát IX.

Šmaus František člen rady – referát VII. a VIII.

Suchý Alois člen rady, referát IV.

Šimáně Václav člen rady

Další členové MNV Šubrt Vladimír, Grund Jaroslav, Žvachtová Růžena, Tyšerová Anna, Tomečko Karel, Urbánková Kamila, Svoboda Josef, Špirit Karel, Mil. Čepeláková, Hamouz Antonín.

Národní výbor měl 15 členů a z toho 5 členů rady.

V roce 1951 byla provedena elektroinstalace čerpací stanice vodárny v Bysni, což platila vodárenská skupina „Praga“ která přebrala veškeré vodárny.

V měsíci květnu přestěhoval se MNV z budovy č. 84 do budovy č.p. 57. V čísle pop. 84 pak zřízena byla poštovní úřadovna.

MNV povolil STS Beřovice vybudovati v Bysni v č.p.6 v zabrané usedlosti p. Josefa Knoblocha, traktorové středisko, které také bylo zřízeno.

Od 1 července 1951 byl zřízen v národní škole v Tuřanech zemědělský útulek s celodenním opatrováním dětí zaměstnaných. Provoz v tomto útulku trval až do pozdních dnů podzimu.

Matrikářem za s. Aloise Suchého byl zvolen s. Vladimír Šubrt a jeho zástupcem s. Bohunka Špiritová. Současně byl s. Vladimír Šubrt zvolen za onemocnělého s. Al. Suchého členem rady MNV. Za odvolané členy MNV Al.Suchého, Miluši Čepelákovou a Josefa Svobodu byli zvoleni: Šmauz Jiří a Svobodová Jarm.

Rozpočet na rok 1951 byl schválen a jevil se:

Vydání – 249.600 Kč

Příjmy – 121.500 Kč, schodek činil 128.100 Kč.

Dne 7. 1. 1951 byl převzat byseňský vodovod se všemi zařízeními Krajskou vodohospodářskou skupinou v Praze.

Zápis o převzetí podepsali za Krajskou vodárnu Ing. Václav Černý, Kamil Danihelka a Dobroslav Gebhard, za MNV v Bysni: Sirotek Čeněk, předseda MNV, Grund Jaroslav a vodák Sirotek Alois.

Na nátlak JZD – MNV a ostatních složek bylo provedeno v roce 1951 předání státního statku v Bysni, který se dne 26 dubna 1951 stal „Jednotným zemědělským družstvem v Bysni“.

Dle zápisu převedeno bylo:

Z nemovitostí – obytné budovy č. p. 1 a 5 v Bysni, v Tuřanech č. p. 11- 114 -115 a 116. Dále pak budovy hospodářské, tj. stodola a chlévy v Bysni při statku s veškerými polnostmi v celkové výměře 71 -74 81 ha.

Inventář živý v hodnotě            99.580 Kč

Inventář mrtvý                          18.475

Inventář polní                            92.755

Zásoby v hodnotě                             47.297 Kč

Celková hodnota činila                   257.747 Kč

Zápis o přebírání byl schválen za přítomnosti zástupců:

Za MNV Byseň předseda Sirotek Čeněk, stálý důvěrník Klika František, dále předsedy JZD Viktory Františka a místopředsedy JZD Ešlera Antonína. Za ONV ve Slaném byl přítomen Vlastimil Novák, Jindřich Vykouk, Ing. Beneš Jaroslav a újezdní tajemník s. Poch Bohumil. Za ČSSS n. p. statek Slaný byl přítomen ředitel Jaroslav Skolil, Václav Kučera agrotechnik a Václav Valášek poz. referent.

Předání bylo provedeno se schválením KNV Praha.

Zápis o přebrání je založen v archivu jako doklad.

Dlužno připomenouti, že nemalou zásluhu na tom, že byl státní statek předán do JZD měli zaměstnanci tehdejšího státního statku, kteří podepsali toto prohlášení, zaslané k rukám s. ředitele státních statků:

Vážený soudruhu řediteli!

Oznamujeme Ti, že jsme členy JZD Byseň a že jsme se rozhodli jako členové pracovati v tomto družstvu, které je pro nás jako pro stranice KSČ na nejpřednějším místě. Proto na letošní rok nemůžeme a také nebudeme pracovati na státním statku v Bysni. Nepočítej s námi nadále jako s pracovními silami.

Podepsané: Sirotková Marie, Viktorová Anna, Věra Šimáňová, Janoušková Anežka, Prachová Růžena, Grundová Marie, Bečvářová Marie, Bečvářová Anna, Pospíšilová Marie, Kalachová Anna, Plívová Božena.

I o tom je třeba se zmíniti, že byla podána žádost MNV v Bysni společně s JZD bývalému ministru národní obrany s. Alex. Čepičkovi, který byl čestným členem a občanem místní obce, o přijetí delegace. Žádost zněla následovně:

JZD v Bysni předložilo před časem žádost inspektorátu státních statků o převzetí státního statku v Bysni a projevilo přání, aby bylo rozhodnuto okamžitě, neboť případ tento jest nutno rychle vyřešit. JZD Byseň po půlroční zkušenosti v II. typu hospodaření zjistilo, že by za daných podmínek nemohlo dosáhnouti cíle v budování socialismu v naší obci.

O všech těchto problémech bylo rokováno ve schůzích JZD, MNV a organisaci KSČ a ve všech těchto jednáních došlo se k tomu, že je nutno aby JZD přešlo na II. typ hospodaření. Aby se tak mohlo státi, je bezpodmínečně nutno převzetí státního statku v Bysni, s budovami i polnostmi do společného hospodaření JZD Bysň. Státní statek má 71 ha půdy, má kravín, který je důležitý pro rozvoj JZD, které obhospodařuje 207 ha půdy. JZD Byseň se 100 členy po schválení okresního výboru KSČ je rozhodnuto převzíti státní statek do svého hospodaření.

Tento statek byl vzat vesnickému boháči a prozatímně byl z něho vytvořen státní statek, nežli se ustaví v místě JZD, které bude schopné jej převzíti.

Také byla delegace složená ze soudruhů Sirotka Čeňka, Ešlera Antonína

přijata s. Čepičkou a jeho ministerstvem bylo přislíbeno, že statek bude předán. 

 V roce 1951 byla provedena další etapa zpřesnění HTUP ve kterém byly zemědělcům vytýčeny pozemky náhradní, mimo hony a tito pozemky nepřijmuli.

Dále byla provedena výměna pozemků zemědělcům z Trpoměch, kterým byly dány pozemky náhradní na katastrálním území obce Trpoměchy.

Dodávky JZD v roce 1951 byly splněny na 101% a u soukromého sektoru na 87% - největšími dlužníky nedodávek byli velcí zemědělci.

Průměrný ha výnos pšenice byl u JZD 32q po ha, u ječmene 29 po ha.

Svod krav do společného ustájení byl proveden 1. 5. 1951. Jednotné zemědělské družstvo v Bysni konalo dne 17. 9. 1951 valnou hromadu, ve které zvoleni byli tito funkcionáři:

Předseda Ešler Antonín, místopředseda Viktora František. Do představenstva Procházka Eduard, Šmaus Jaroslav, Schozová Marie a Karel Špirit.

Výše členského podílu stanovena na 100 Kč.

Sokolu bylo povoleno v r. 1951 vybudovati fotbalové hřiště za obecním domkem.

Místní akční výbor národní fronty po své reorganizaci měl za předsedu Grunda Jaroslava. Byla zaslána „Světovému svazu obránců míru“ tato rezoluce:

Místní akční výbor nár. fronty protestuje jménem místních organizací a občanů zdejší obce proti jednání Francouzské vlády, která zakázala činnost světové rady míru na území Francie. Tento čin Francouzské vlády vyvolal spravedlivé rozhořčení všech čestných občanů, usilujících o mír.

Všichni slibujeme, že ještě s větším nadšením vystupňujeme budovatelské úsilí a budeme ještě více pomáhat „Světové radě míru“ v jejím šlechetném boji za udržení míru na celém světě. Tuto resoluci podepsaly všechny složky nár. fronty.

Lidové hlasování o uzavření mírového paktu mezi pěti velmocemi a proti ozbrojování západního Německa se konalo ve zdejší obci dne….1951 zúčastnilo se jej a podepsalo 499 občanů. Ve výboru pro lidové hlasování Byli: předseda Grund Jaroslav a za členy komise: Šnajdr Josef farář, Suchý Alois, řídící nár. školy v Tuřanech, Drbota Josef horník, Janoušek Antonín skladník.

Od roku 1951 začali místní občané jezditi do Slánského divadla v předplacení na Kladenské oblastní divadlo. Důvěrníkem divadelním byl Sirotek Čeněk.

Ve zdejší obci byl ustaven výbor obránců míru, ve kterém byli předseda Svoboda Josef a za členy: Plechata Otakar poštmistr Tuřany, Suchý Alois řídící nár. školy v Tuřanech, Orltová Božena, Špiritová Bohunka a Šnajdr Josef, farář Tuřany.

Výbor pořádal 2 června 1951 pochod míru za účast 300 osob. Na počest obránců míru odpracovali občané z Tuřan a Bysně v JZD na stavbě drůbežárny a vepřince v počtu 60 – 240 hod.

U pobočky SČSP v Tuřanech, byl ve valné hromadě 17. 1. zvolen předsedou Šmauz Josef a u obce Baráčníků Malec Antonín.

Dne 28.3. byla ve zdejší obci provedena sbírka na korejské děti, který vynesla 865 Kč a 29 kg cukru.

Je též záhodno uvésti, že byla vyplacena členům elektrárenského družstva zápůjčka. 97 členům vyplacena částka 138.890 Kč.

Dne 30 ledna 1951 o ½ 11 hod. vypukl požár ve stodole p. Landesky Václava, která do základů shořela. Požár zavinily školní děti.

V roce 1951 zemřeli a v Tuřanech pochováni:

9. 1. 1951 Poubová Anna roz. Šlosarová, zemřela v Tuřanech st. 77 r.

11. 2. 1951 Šimáňová Marie roz. Vejražková, zemřela ve Kvíčku, st. 83 r.

7. 3. 1951 Raulichová Růžena, roz. Kiliesová, zemřela ve Slaném, st. 82 r.

3. 6.1951 Kytková Marie roz. Meixnerová, zemřela v Tuřanech, st. 64 r.

4. 8. 1951 Kalik Jaroslav, zemřel v Bysni ve stáří 50 roků.

20. 9. 1951 Štulík Josef, zemřel v Hradci Králové, st. 69 roků, zpopelněn v Praze

4. 10. 1951 Šípalová Božena rozená Bečvářová, zemřela v Tuřanech ve stáří 68 let.

21. 12 .1951

Čest památce jejich!

Opis: Svoboda Bohuš                               Sirotek Čeněk

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář